Школски одбор

Као орган управљања у школи, Школски одбор ће свој програм рада реализовати у складу са Законом о основном образовању и васпитању, Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом школе.

Школски одбор именује и разрешава Скупштина града и има девет чланова, који се именују на четири године. Трећина чланова су представници локалне самоуправе, трећина представници Наставничког већа, а трећина из Савета родитеља школе.

Чланови Школског одбора:

· Из реда локалне управе – Никола Главашевић, Жељко Дивљак, Јелена Вујић

· Из реда запослених – Злата Џанић, Ружица Петошевић, Татјана Турудић Ожват

· Из реда савета родитеља – Горан Миловановић, Биљана Цвијетић, Љиљана Ивановић

Председник школског одбора је Татјана Турудић Ожват.